Egot

När vi använder ordet ”ego” här syftar vi på den mentala konstruktion som vi ser som vårt ”jag”. Vi har ett namn, olika egenskaper, en historia, vissa relationer och så vidare – och allt detta tillsammans utgör egot. Ofta har ordet en negativ klang med en koppling till självupptagenhet, och egot är självupptaget. Det i sig är dock, inget problem, så länge vi inte identifierar oss helt och fullt med det och tror att det är allt vi är.

På svenska Wikipedia står det bland annat så här om egot:

Egot är vår identifikation med våra tankar, känslor, åsikter, mentala föreställningar, förhållningssätt osv. Detta resulterar i att egot ger oss en förvrängd bild av verkligheten, en mental illusion. […] Människan är inte sina tankar, utan människan är den medvetenheten om att dessa tankar finns i människan själv. Man börjar sitt frigörande från egot när man börjar ifrågasätta och uppmärksamma den inre röst som man har i sitt huvud. Dock kommer egot alltid att vara en del av människan. Hur starkt egot är speglas av hur mycket rösten i huvudet styr människan i hennes handlingar och val.

Samma webbplats citerar också Deepak Chopra:

”Egot är naturligtvis inte den du egentligen är. Egot är din självbild, din sociala mask, det är den roll du spelar. Din sociala mask lever på att bli omtyckt av andra. Den vill styra och lever på att ha makt, för egot lever i ständig rädsla för att inte duga.”

Två läger inom personlig utveckling
När det handlar om inre utveckling tycks det finnas två läger. Det ena framhåller egots negativa påverkan (att det ”vill styra och lever på att ha makt”) och förordar att det hålls i schack, eller i vissa fall utplånas helt. Det andra lägret strävar i stället efter att utveckla själva den mentala konstruktionen: att förändra sin självbild, få bättre självförtroende, uppnå vissa mål, bli av med fobier eller bearbeta traumatiska upplevelser. Sådana mål är inget problem, men resultatet blir i bästa fall obeständigt så länge vi arbetar utifrån en position ”mitt i” egot, utan någon distans till det. Utbildningen EGOBITAR handlar om den att skapa sådan distans, och när vi har den blir alla våra möten – såväl professionella som privata; såväl med andra som med oss själva – mer äkta och meningsfulla.

Utbildningen börjar alltid med att du går kursen Levande kraft steg I, och eftersom den även finns som fristående kurs kan du anmäla dig till den separat. Efter avslutad kurs har du 14 dagar på dig att anmäla dig till Egobitar och få kostnaden för den första kursen avdragen på deltagaravgiften för utbildningen.

Frågor? Ta kontakt med Cicci antingen via e-post eller på telefon 0708-606 104.