De olika programblocken

Programmet har tre olika innehållsblock som du själv planerar in efter vad som passar dig. Utbildningen star­tar alltså flytande, och det är ingen fast grupp (även om du säkert kommer att träffa flera av del­ta­gar­na flera gånger). När du påbörjar utbildningen har du tre år på dig att kom­plet­te­ra samtliga block, och den teoretiskt kortaste utbildningstiden är ca 1½ år.

De tre blocken är:

  1. Upplevelsebaserade självkännedomskurser
  2. Personlighetstypologin Enneagrammet (webinarier, självstudier samt praktiska utbildningsdagar i Stockholm/Lidköping)
  3. Diplomveckan

Det upplevelsebaserade blocket

De upplevelsebaserade kurserna är i retreatformat (internat) och sträcker sig över mellan tre och fem dygn. Upplägget är till övervägande delen rent upplevelsebaserat, även om viss teori ingår i samband med olika övningar. På samtliga kurser används i varierande grad andning, rörelse, samtal, meditation, rollspel och övningar i par och i grupp.

Enneagrammets personlighetstypologi

Personlighetstypologin Enneagrammet beskriver nio olika personlighetstyper, deras drivkrafter, till­gång­ar och fallgropar. Modellen är mångbottnad och mer ”tredimensionell” än de flesta andra, och den hjälper oss dels att förstå och möta andra utifrån deras förutsättningar, dels att bli mer med­vetna om hur våra egna snubbeltrådar – och vår egen potential – ser ut. Du kan läsa mer om själva modellen på www.enneagrammet.se.

Enneagramblocket är bara tillgängligt inom ramen för utbildningen, och det kan påbörjas när som helst efter din första steg I av de upplevselsebaserade kurserna. Du genomför det sedan i egen takt inom den övergripande tidsramen för programmet (totalt max 3 år).

Diplomveckan

Diplomveckan är en avslutande internatkurs som integrerar utbildningen som helhet. Veckan är enbart öppen för dig som deltar i Egobitar-programmet, och den ligger som avslutande moment i utbildningen.

Under veckan sam­man­fat­tar vi under upplevelsebaserade former hela utbildningens innehåll och integrerar förståelsen för och kunskapen om både enneagrammet och egot på en djupare nivå. Deltagarna tillämpar sina färdigheter på varandra och utomstående med feedback från kursledningen. Vi går djupare i medvetenheten om hur vi själva och andra fungerar och får eventuella kvarvarande frågor besvarade. Diplom utdelas till deltagarna.

Utbildningen börjar alltid med att du går kursen Levande kraft steg I, och eftersom den även finns som fristående kurs kan du anmäla dig till den separat. Efter avslutad kurs har du 14 dagar på dig att anmäla dig till Egobitar och få kostnaden för den första kursen avdragen på deltagaravgiften för utbildningen.

Frågor? Ta kontakt med Cicci antingen via e-post eller på telefon 0708-606 104.